Verkoopsvoorwaarden

 • 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Zij zijn eveneens van toepassing op occasionele opdrachten en prestaties van de leverancier voor de klant, ook al vallen deze buiten het kader van de overeenkomst. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden. Toepassing van algemene en bijzondere voorwaarden van de klant, die in tegenstrijd zouden zijn met deze voorwaarden, is uitgesloten, tenzij in geval van bijzonder schriftelijk akkoord van de leverancier. Dergelijk akkoord kan in geen geval afgeleid worden uit de omstandigheid dat het contract werd gesloten zonder protest tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, gedrukt of niet op zijn handelsformulieren. Een met deze algemene voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals herhaald, gerechtigd de klant niet zich er op te beroepen en kan in zijnen hoofde nooit een verworven recht uitmaken. Enig eventuele nietigheid van één of meerdere van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.
 • 2. Bestellingen
  Alle offertes en prijsopgaven van de leverancier zijn vrijblijvend. Elke door de klant geplaatste bestelling is bindend voor hem en kan niet eenzijdig worden ingetrokken tenzij, na aangetekende ingebrekestelling van de klant, de leverancier binnen de maand hierop volgend, nalaat de bestelling te aanvaarden of er zijn akkoord mee te geven. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materiaal in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.
  De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het bestelde en geen verdere informatie te behoeven. Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting overgemaakt en zijn benaderde aanwijzingen: zij kunnen eenzijdig door de leverancier gewijzigd worden.
 • 3. Leveringstermijn
  De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatverbintenis uit in hoofde van de leverancier.Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op de leverancier en heeft geen recht aan de klant om de overeenkomst te ontbinden.
  De inontvangstneming door de klant van de goederen houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert  deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn.
  Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel de leverancier per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren.
  Indien de leverancier, ten gevolge van enige overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijn, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant.
 • 4. Levering
  De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat de goederen te zijnen beschikking staan in de magazijnen van de leverancier. Elk transport, ook dit door de leverancier of zijn vervoerder bezorgd, is voor rekening en risico van de klant. De kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, e.a. zullen aan de klant gefactureerd worden en zijn niet begrepen in de opgegeven prijs.Indien het transport wordt uitgevoerd door de leverancier of zijn vervoerder, wordt de inontvangstname geacht te hebben plaatsgevonden van zodra de goederen zich bevinden binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet. De leverplaats moet toegankelijk zijn voor het overeengekomen gebruikte vervoer, zoniet wordt er een toeslag gerekend à rato van het verlies. Alle schade veroorzaakt bij het lossen of plaatsen der goederen of bij het oprijden van werven door onze voertuigen, vallen ten laste van de klant, alsook de beschadigingen aan de eigendom van de klant of die van derden. De klant staat zelf in en is verantwoordelijk voor de belading en stuwing van zijn voertuig. De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve of onveilige belading of overbelading van het voertuig.
 • 5. Prijzen
  Alle prijzen en tarieven zijn netto, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, rechten, taks, kost, boete,… welke de klant op onherroepelijke en uitdrukkelijke wijze verklaart ten zijne laste te nemen en waarvoor hij desgevallend de leverancier zal vrijwaren.
 • 6. Gebreken
  Indien de door de leverancier geleverde goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de acht dagen na levering dient de klant de leverancier per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.
 • 7. Aansprakelijkheid
  De leverancier gaat ten opzichte van de klant enkel een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Elke aansprakelijkheid van de leverancier is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen aan enig ander, al dan niet verbonden goed, alsook voor eender welke schade veroorzaakt aan en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en/of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden goed of andere. De aansprakelijkheid van de leverancier voor eender welk genots-, winstderving en/of indirecte schade is, ook bij zware fout doch behoudens opzet, steeds uitgesloten. In geval de leverancier per impossible gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, welke in geen geval de door de klant betaalde prijs, vermeerderd met 5%, kan overschrijden.
 • 8. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven onze eigendom zolang de klant de verschuldigde koopsom en accessoria niet volledig heeft betaald, zelfs wanneer zij inmiddels bewerkt, vermengd en/of doorverkocht werden. Het risico op schade of verlies gaat echter over op de klant vanaf de goederen ter zijner beschikking zijn. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op de goederen is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, ons te informeren, alsook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.
 • 9. Overdracht
  Behoudens schriftelijk akkoord van de leverancier is de overeenkomst en/of de daarin vermelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar in hoofde van de klant. Bij schriftelijk akkoord van de leverancier met een overdracht van een overeenkomst in hoofde van de klant, verbindt de nieuwe klant – overnemer zich van rechtswege tot solidaire betaling met de klant – overdrager van alle op datum van de inwerkingtreding van de overdracht aan de leverancier verschuldigde sommen in hoofdsom en accessoria. De leverancier is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en/of plichten en/of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met inbegrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van de betreffende goederen, aan derden over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derden desgevallend de overgedragen rechten en/of plichten en/of vorderingen van de leverancier ten opzichte van de klant kunnen uitoefenen en verbindt er zich ertoe om op het eerste verzoek van de leverancier ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan betekend worden.
 • 10. Betalingen
  Alle facturen van de leverancier zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van de leverancier of op zijn zetel, zonder disconto, alle rechten en kosten ter koste van de klant. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn. Iedere door de leverancier ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen en eventueel blootgestelde gerechtskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft de leverancier het recht elke verdere levering en/of prestatie ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het contract waarop de onbetaalde factuur slaat, als uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten.
  Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt de waarborgverplichting van de leverancier opgegeven zolang de volledige betaling, inclusief intresten en kosten, niet is voldaan. Deze opheffing verlengt de waarborgperiode niet.
  Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar (=1% per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van €50,00 ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlintresten.
  De eventueel betaalde voorschotten blijven aan de leverancier verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 • 11. Geschillen
  De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brugge, zijnde, naargelang het geval, de Rechtbank van Koophandel te Oostende of het Vredegerecht Tweede Kanton te Oostende. De leverancier behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens woonplaats of zetel.